خير، ایران ای پیمنت به روش های مختلف هويت کاربران را تشخيص و از واريز وجه به کاربران دارای تضاد نام، جلوگيری ميکند.