خير، هر کاربر ميتواند تنها يکبار در سايت ایران ای پیمنت عضو شود. عضويت کاربران بر اساس کد ملی و آدرس ايميل تشخيص داده ميشود و سيستم به طور خودکار از عضويت بيش از يکبار جلوگيری ميکند. همچنين در صورت مشاهده عضويت هر کاربر بيش از يکبار، از ادامه فعاليت ايشان جلوگيری خواهد شد.