پرداخت ها، ۱۲ تا ۴۸ ساعت بعد از درخواست، انجام مي شود.