سايت ایران ای پیمنت به منظور ارائه خدمات و راهکارهای پرداخت های بین المللی راه اندازی گردید.