در صورتی که کاربر اقدام به فروش موارد خلاف قوانين اجرائی ایران ای پیمنت کند و يا به هر ترتيب از امکانات در اختيار قرار داده شده به ايشان سوء استفاده کند، حساب کاربری وی برای بازه زمانی مشخص توقيف خواهد شد. البته ایران ای پیمنت موظف ميباشد دليل توقيف حساب و بازه زمانی توقيف را به طور دقيق به کاربر اعلام کند. ایران ای پیمنت از کاربران ميخواهد، پيش از شروع هر کاری قوانين اجرائی و سياست امنيت اطلاعات را مطالعه کنند.