کارمزد در هر یک از خدمات گذرگاه تراکنش های مالی ایران متغیر میباشد
جهت کسب اطلاعات بیشتر از قسمت خدمات و پشتیبانی آنلاین اقدام نمایید